Centrum Rozwoju

 

© 2014 by INDUSTRIAL DESIGN. All rights reserved

STATUT

 

Fundacja 

Centrum Rozwoju NoDrama

 

 

I.Postanowienia ogólne 

§ 1 

Fundacja pod nazwą Centrum Rozwoju NoDrama, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

1.Agnieszkę Pryca

2.Magdalenę Górecką - Pasek

 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Michała Grajnera w Kancelarii Notarialnej Michał Grajner i Partner w Katowicach przy ul. Gliwickiej numer 15 w dniu 3 marca 2014 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

 

§2

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 3

 

Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 4

 

Siedzibą fundacji jest miasto Katowice 

§ 5

 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

II.Cele i zasady działania Fundacji 

§ 7

Celami Fundacji są: 

 

1.Wspieranie i tworzenie inicjatyw na rzecz edukacji i rozwoju osobistego.

2.Działania na rzecz rozwoju  i propagowania dramy i teatru edukacyjnego

3.Działania wpierające naukę w poprzez zajęcia metodą dramy, szerzenie kreatywności  

w szkolnictwie

4.Podejmowanie działań  na rzecz osiągania zmiany społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych 

5.Propagowanie idei integracji europejskiej

6.Podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego

7.Podnoszenie i rozwój kompetencji osób pracujących lub działających w obszarze oświaty, profilaktyki, resocjalizacji i Służb Społecznych.

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1.Organizowanie festiwali i wydarzeń kulturalnych, happeningów i innych działań lub akcji społecznych sprzyjających realizacji celów Fundacji 

2.Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, doradztwa i konsultacji oraz projektów edukacyjnych i społecznych, 

3.Organizowanie sympozjów i konferencji, 

4.Przygotowywanie publikacji i działalność wydawnicza

5.Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych

 i humanistycznych

6.Podejmowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej,

7.Organizowanie staży, praktyk i wolontariatu,

8.Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi 

i rządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi w kraju i zagranicą. 

9.Działalność reklamowa mająca na celu szerzenie wiedzy związanej z celami statutowymi.

 

§ 9

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

III.Majątek i dochody Fundacji 

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

1.darowizn, spadków, zapisów, 

2.dotacji i subwencji oraz grantów, 

3.dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4.odsetek i depozytów bankowych, 

5.dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji. 

 

IV.Władze Fundacji 

§ 12

Organem działającym w imieniu Fundacji jest Zarząd. 

 

§ 13

1.Zarząd powoływany jest przez fundatorów na czas nieoznaczony. 

2.Fundatorzy mogą wchodzić w skład zarządu

3.Zarząd składa się z 2 osób. 

4.Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes lub Wiceprezes Zarządu

5.Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci lub złożenia rezygnacji członka Zarządu.

6.Do realizacji i oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów i ekspertów.

7.W przyszłość Fundacja planuje powołanie Komisji Rewizyjnej.

 

§ 14

Zarząd Fundacji: 

1.Kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd nad jej majątkiem, 

2.Reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

3.Opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji, 

4.Ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji na podstawie umów cywilnoprawnych, 

5.Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, 

6.Inicjuje i konkretyzuje działalność statutową Fundacji, 

7.Podejmuje decyzje o przystępowaniu Fundacji do innych instytucji, 

8.Podejmuje decyzje o tworzeniu lokalnych struktur Fundacji. 

 

§ 15

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający 

łącznie. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z  zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 5.000zł (pięć tysięcy złotych) –  oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes.

 

§ 16

 

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – jednomyślnie

2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni obaj członkowie Zarządu. 

 

V.Postanowienia końcowe 

 

§ 17

1. Decyzje w zakresie zmiany statutu, a także likwidacji Fundacji dokonuje Zarząd

 w formie uchwały podjętej jednomyślnie.

2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.

  

§ 18

 

1.Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2.W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 

3.Określona w statucie działalność Fundacji, może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie - z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu dochodu na cele statutowe Fundacji.

4.Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy miasta Katowice.