Centrum Rozwoju

 

© 2014 by INDUSTRIAL DESIGN. All rights reserved

 

STATUT 

Fundacja Centrum Rozwoju No Drama

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Fundacja pod nazwą 

Centrum Rozwoju NoDrama

, zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

przez: 

1.Agnieszkę Pryca

2.Magdalenę Górecką - Pasek

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym  sporządzonym przez notariusza  

Michała Grajnera   w   Kancelarii   Notarialnej   Michał   Grajner   i   Partner   w   Katowicach   przy  

 ul. Gliwickiej  numer 15 w  dniu  3 marca 2014 roku,

działa na podstawie przepisów prawa

polskiego oraz niniejszego statutu. 

&2

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 

§ 3

Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 4

Siedzibą fundacji jest miasto Katowice 

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza

granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§

6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów 

Fundacji.

II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 7

Celami Fundacji są: 

1.Wspieranie i tworzenie inicjatyw na rzecz edukacji i rozwoju osobistego.

2.Działania na rzecz rozwoju i propagowania dramy i teatru edukacyjnego

3.Działania wspierające naukę w poprzez zajęcia metodą dramy, szerzenie kreatywności w

szkolnictwie

4.Podejmowanie działań na rzecz osiągania zmiany społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu

społecznemu i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych

5.Propagowanie idei integracji europejskiej

6.Podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego

7.Podnoszenie i rozwój kompetencji osób pracujących lub działających w obszarze oświaty,

profilaktyki, resocjalizacji i Służb Społecznych.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele 

w szczególności poprzez:

1.

Organizowanie festiwali i wydarzeń kulturalnych, happeningów i innych działań lub 

akcji 

społecznych sprzyjających realizacji celów Fundacji

2.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, doradztwa i konsultacji oraz 

projektów edukacyjnych i społecznych, 

3.

Organizowanie sympozjów i konferencji, 

4.

Przygotowywanie publikacji i działalność wydawnicza

5.

Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych

 i humanistycznych

6.

Podejmowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej,

7.

Organizowanie staży, praktyk i wolontariatu,

8.

Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi 

i rządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi w kraju i zagranicą. 

9.

Działalność reklamowa mająca 

na celu szerzenie wiedzy związanej z celami statutowymi.

10.

Propagowanie idei integracji europejskiej oraz promocji Rzeczpospolitej Polskiej 

za granicą

11.

Podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego

12.

Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia

13.

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka

14.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

15.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównanie szans grup defaworyzowanych

16.

Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy;

17.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

18.

Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym

19.

Działania na rzecz ekologii i oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

20.

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 

§ 9

Fundacja prowadzi swoją działalność statutową nieodpłatnie. Dopuszcza się prowadzenie 

działalności odpłatnej w zakresie organizowania szkoleń, warsztatów konferencji, 

seminariów, poradnictwa specjalistycznego. 

 

III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 10

Majątek Fundacji stanowi kwota przekazana przez Fundatorów w akcie notarialnym.

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

a) darowizn, spadków, zapisów, 

b) dotacji i subwencji oraz grantów, 

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

d) odsetek i depozytów bankowych, 

e) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji. 

2.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

3.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

 

IV Władze Fundacji

§ 12

Organem działającym w imieniu Fundacji jest Zarząd. 

§ 13

1.Zarząd powoływany jest przez fundatorów na czas nieoznaczony. 

2. Fundatorzy mogą wchodzić w skład zarządu.

3. Zarząd składa się z 2 -5 osób, w tym Prezesa Zarządu, który stoi na jego czele. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci lub złożenia rezygnacji członka Zarządu.

5. Do realizacji i oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może 

powoływać konsultantów i ekspertów.

6. W przyszłości Fundacja planuje powołanie Rady Fundacji.

§ 14

Zarząd Fundacji: 

1. Kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd nad jej majątkiem.

2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz.

3.Opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji. 

4.Ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji 

dla pracowników Fundacji na podstawie umów cywilnoprawnych. 

5. Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie.

6. Inicjuje i konkretyzuje działalność statutową Fundacji, 

7. Podejmuje decyzje o przystępowaniu Fundacji do innych instytucji. 

8. Podejmuje decyzje o tworzeniu lokalnych struktur Fundacji. 

9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.

10. Funkcjonowanie zarządu, w tym częstotliwość spotkań określa regulamin 

zatwierdzony przez Zarząd.

§ 15

Oświadczenia   woli   w  

imieniu   Fundacji   składa   jednoosobowo  Prezes   Zarządu   lub   dwaj

członkowie Zarządu działający łącznie.  

VI Postanowienia końcowe 

§ 16

1. Decyzje w zakresie zmiany statutu, a także likwidacji Fundacji dokonuje Zarząd

 w formie uchwały.

2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd.

§ 17

1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje właściwy minister. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy miasta

Katowice.